بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات های مستقیم و مالیات برارزش افزوده

به گزارش صبح مهریز، رئیس کل سازمان امور مالیاتی با صدور دستورالعملی از بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم وقانون مالیات برارزش افزوده تا سقف 6میلیاردتومان برای هر دوره یا سال مالیاتی اطلاع داد.

بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات های مستقیم و مالیات برارزش افزوده

با ما همراه باشید و درباره کلاه عطا بیشتر بدانید.

به گزارش گروه مالی خبرنگاران به نقل از سازمان امور مالیاتی، امیدعلی پارسا با صدور یک دستورالعمل تازه، از بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده تا سقف شش میلیارد تومان برای هر دوره یا سال مالیاتی اطلاع داد.

در متن دستورالعمل رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور آمده است: در اجرای جزء (5 الف) بند (1) مصوبه شماره (2) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/03/08 موضوع ابلاغیه شماره 2853 مورخ 1400/03/12 رئیس دفتر محترم رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری که مقرر می دارد: سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را مطابق دستورالعملی که به تأیید وزیر امور مالی و دارایی می رسد، در سال 1400 مورد بخشودگی قرار دهد و بعلاوه مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در هر منبع برای هر دوره / سال مالیاتی، حسب مورد در سال 1400 در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی (اصل بدهی، جرائم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) به توضیح ذیل معین می شود:

ماده 1- بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره / سال مالیاتی در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ 00000000060 ریال به توضیح زیر است:

الف) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ 1399/04/01) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی، به میزان صد درصد (100%).

ب) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا خاتمه خرداد ماه سال 1399) حداکثر تا تاریخ 1400/04/31 برای کلیه فعالان مالی هفتاد درصد (70%).

تبصره 1) در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی پس از مهلت های معین شده به توضیح بند های فوق به ازای هر ماه دو واحد درصد (2%) از بخشودگی جرائم موضوع این ماده تا خاتمه امسال کسر می شود.

تبصره 2) مهلت پرداخت آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است حداکثر تا یک ماه پس از مهلت های مزبور خواهد بود. در غیر این صورت کاهش درصد اعلام شده در تبصره (1) این ماده از تاریخ های مزبور اعمال می شود.

تبصره 3) ملاک تاریخ معین قطعیت بدهی برای مؤدیان در مورد بدهی ابرازی، تاریخ سررسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه است.

ماده 2 - مؤدیان موظفند درخواست بخشودگی جرائم را به اداره امورمالیاتی ذی ربط تسلیم کنند. ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده (1) این دستورالعمل ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرائم ندارند و صرفاً با دستور مسئول حوزۀ کاری حسابداری مؤدیان / مسئول ذی ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرائم اقدام کنند.

تبصره) در صورت پرداخت بدهی قطعی، برای درخواست اعمال بخشودگی تا سقف معین شده در ماده (1) این دستورالعمل محدودیت زمانی وجود ندارد و تاریخ پرداخت، ملاک اعمال درصد های مذکور است.

ماده 3 - اعمال بخشودگی جرائم برای هر یک از دوره ها / سال های مالیاتی در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن دوره / سال مالیاتی امکان پذیر است.

ماده 4 - در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده (242) قانون مالیات های مستقیم و تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مؤدیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها / سال های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام شود.

ماده 5- اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات نبوده و یا طبق مقررات مشمول معافیت بودند لیکن مشمول جرائم عدم انجام تکالیف قانونی شده اند (به استثنای جرائم موضوع ماده 169 و بعلاوه جریمه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم قبل و پس از اصلاحیه 1394/04/31)، حسب مورد از بخشودگی صد در صدی (100%) جرائم برخوردار خواهند شد.

ماده 6- محدودیت موضوع بند (52) قانون بودجه سال 1392 و بند (2) تبصره (9) قانون بودجه سال های 1393 و 1394 مانع از بخشودگی جرائم نخواهد بود.

ماده 7- در راستای بند (ل) قانون بودجه سال 1400 و بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 و بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 و قانون استفاده از حداکثر توان تخصصی، تولیدی و خدماتی در تأمین احتیاج های کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، آن بخش از جرائم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد شده است، به صورت صد در صد (100%) بخشوده می شود.

ماده 8- جرائم موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های

مستقیم برای عملکرد سال های 1391 لغایت 1394 مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت های موضوع ماده (1) این دستورالعمل، به میزان صد در صد (100%) بخشوده می شود؛ لیکن جرائم موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال های 1395 تا 1399 مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت های موضوع ماده (1) این دستورالعمل و ارسال لیست معاملات، به میزان صد در صد (100%) بخشوده می شود. در صورتی که تمام یا بخشی از لیست معاملات در سنوات اخیرالذکر بنا به دلایل خارج از اختیار مؤدی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی) ارائه نگردیده باشد، اختیار بخشودگی جرائم یادشده به شرط پرداخت مانده بدهی قطعی عملکرد سال مربوطه به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود؛ بعلاوه جرائم موضوع تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم در مورد مشمولان موضوع تبصره ماده (100) قانون اخیرالذکر مشروط به پرداخت بدهی قطعی سال مربوطه، به صورت صد در صد (100%) بخشوده می شود.

تبصره) بخشودگی جرائم مؤدیان بابت عدم ارسال لیست موضوع ماده (169) مکرر در هر یک از سال های 1391 تا 1394، پس از قطعیت بدهی عملکرد همان سال و پرداخت آن امکان پذیر خواهد بود.

ماده 9- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمۀ عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمۀ تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت های اعلامی به موجب بخشنامه های صادره نخواهدبود.

ماده 10- مفاد این دستورالعمل مانع از اختیار اجرای ماده (191) قانون مالیات های مستقیم به وسیله سازمان امورمالیاتی کشور نخواهد بود.

ماده 11- میزان بخشودگی جرائم آن دسته از مؤدیانی که بدهی خود (اعم از مالیات و عوارض و جرائم غیرقابل بخشش و جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) را پرداخت یا تسویه کرده اند لیکن پرداختی یا تسویه مؤدی به وسیله اداره کل امور مالیاتی ذی ربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده است ضمن تاکید بر اصلاح اشتباهات صورت گرفته و دقت در موارد آینده، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت بدهی خواهد بود.

با عنایت به مفاد ماده (10) این دستورالعمل، بخشودگی جرائم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده (1) حداکثر تا درصد های معین شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده (191) قانون مالیات های مستقیم، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 31 تیر 1400 بروزرسانی: 31 تیر 1400 گردآورنده: sobhemehriz.ir شناسه مطلب: 1736

به "بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات های مستقیم و مالیات برارزش افزوده" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات های مستقیم و مالیات برارزش افزوده"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید