افزایش 34.2 درصدی قیمت پیاز

به گزارش صبح مهریز، خبرنگاران :مرکز آمار ایران گزیده متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی زمستان 1398 را منتشر کرد.

افزایش 34.2 درصدی قیمت پیاز

به گزارش خبرنگاران به نقل از فارس، مرکز آمار ایران گزیدة متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی زمستان 1398 را منتشر کرد.

براین اساس در زمستان سال 1398 قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور 47794 ریال بوده است. استان هرمزگان با 65464 ریال بالاترین قیمت و استان قم با 14423 ریال پایین ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال قبل 34,2 درصد افزایش داشته است.

الف - محصولات کشاورزی

1- غلات

1-1- ذرت دانه ای

قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت دانه ای در زمستان سال 1398 در کل کشور 19301 ریال بوده است که استان هرمزگان با 22000ریال بیشترین و استان خوزستان با 14173 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 97، معادل 7,3 درصد افزایش داشته است.

2- محصولات لیفی

1-2- پنبه (وش)

در زمستان سال 1398 متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم پنبه وش برابر 72060 ریال و منحصر به استان قم با همان قیمت 72060 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به زمستان سال 97 معادل 7,1 درصد افزایش نشان می دهد.

3- محصولات جالیزی

1-3- هندوانه

در زمستان سال 1398 قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور 17714 ریال بوده است. استان سیستان و بلوچستان با 18064 ریال بیشترین و استان هرمزگان با 12000ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایشی معادل 92,3 درصد داشته است.

2-3- خیار

در زمستان سال 1398 قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور 16705 ریال بوده است. استان مازندران با 80000 ریال بیشترین و استان کرمان با 15416 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهشی معادل 48,1 درصد داشته است.

4- سبزیجات

1-4- گوجه فرنگی

در زمستان سال 1398 قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه فرنگی در کل کشور 21568 ریال بوده است. استان مرکزی با 77778ریال بالاترین و استان بوشهر با 20275 ریال پایین ترین قیمت فروش را داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 97 معادل 1,1 درصد افزایش داشته است.

2-4- بادمجان

در زمستان سال 1398 قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور برابر 21206 ریال بوده است و استان کرمان با 49623 ریال بالاترین و استان خوزستان با 12500 ریال پایین ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت به زمستان سال 97 معادل 28,7 درصد افزایش یافته است.

3-4- پیاز

در زمستان سال 1398 قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور 47794 ریال بوده است. استان هرمزگان با 65464 ریال بالاترین قیمت و استان قم با 14423 ریال پایین ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال قبل 34,2 درصد افزایش داشته است.

4-4- اسفناج

در زمستان سال 1398 قیمت فروش یک کیلوگرم اسفناج در کل کشور 15995 ریال بوده است. استان گیلان با 60834 ریال بالاترین و استان قم با 8552 ریال پایین ترین قیمت فروش را داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 97 معادل 21,0 درصد افزایش داشته است.

5- محصولات علوفه ای

1-5- یونجه

در فصل زمستان سال 1398 قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور 12951 ریال بوده است. استان کهگیلویه و بویراحمد با 27859 ریال بیشترین و استان خوزستان با 6737 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 97 معادل 10,8 درصد افزایش یافته است.

6- مرکبات

1-6- پرتقال

در زمستان سال 1398 قیمت فروش یک کیلوگرم پرتقال در کل کشور برابر 43091 ریال بوده است. استان فارس با 56725 ریال بالاترین و استان زنجان با 24000 ریال پایین ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت به زمستان سال قبل معادل 101,5 درصد افزایش داشته است.

2-6- نارنج

در زمستان سال 1398 قیمت فروش یک کیلوگرم نارنج در کل کشور 26738 ریال بوده است. استان خوزستان با 40095 ریال بالاترین و استان گیلان با 10231 ریال پایین ترین قیمت فروش را داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 97 معادل 17,9 درصد افزایش داشته است.

ب - دام و فراورده های دامی

1- دام

1-1- گوسفند و بره زنده پرواری

در زمستان سال 1398 قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده در کل کشور 381581 ریال بوده است. استان هرمزگان با 540000 ریال بالاترین و استان خراسان شمالی با 320429 ریال پایین ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 97 معادل 8,4 درصد کاهش داشته است.

2-1- گاو کمتر از دو سال پرواری

در زمستان سال 1398 قیمت فروش گاو پرواری کمتر از دو سال زنده در کل کشور از قرار هر کیلو 306385ریال بوده است. استان کرمان با 455939 ریال بیشترین و استان خراسان رضوی با 267859 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 97 معادل 14,7 درصد کاهش یافته است.

2- فراورده های دامی

1-2- شیر گوسفند (چرخ نشده)

در زمستان سال 1398 قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند چرخ نشده در کل کشور 84016 ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال97 افزایش 59,0 درصدی داشته است. استان آذربایجان شرقی با 96373 ریال بالاترین و استان سیستان و بلوچستان با 22886 ریال پایین ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند.

2-2- شیر گاو (چرخ نشده)

در زمستان سال 1398 قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گاو چرخ نشده در کل کشور 23555 ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال 97 معادل 21,5 درصد افزایش داشته است. استان بوشهر با 38440 ریال بالاترین و استان آذربایجان غربی با 18883 ریال پایین ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند.

ج- خدمات کشاورزی

1- خدمات ماشینی

1-1- شخم زمین زراعی آبی با تراکتور

در زمستان سال 1398 هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور 2401697 ریال بوده است. استان گیلان با 7420455 ریال و استان ایلام با 1481086 ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال 97 معادل 24,4 درصد افزایش داشته است.

2-1- شخم زمین زراعی دیم با تراکتور

در زمستان سال 1398 هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 1721898 ریال بوده است. استان خوزستان با 5452381 ریال و استان لرستان با 1380292 ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال 97 معادل 40,3 درصد افزایش داشته است.

3-1- دیسک زمین آبی با تراکتور

در زمستان سال 1398 هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور 1223351 ریال بوده است. استان گیلان با 3931741 ریال و استان قم با 664886 ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 33,1درصد افزایش داشته است.

4-1- دیسک زمین دیم با تراکتور

در زمستان سال 1398 هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 712659 ریال بوده است. استان گلستان با 2000000 ریال و استان بوشهر با 650000 ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال 97 معادل 44,6 درصد افزایش یافته است.

2- خدمات نیروی انسانی

1-2- کارگر میوه چین (مرد)

در زمستان سال 1398 دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه چین مرد در کل کشور برابر 826281 ریال بوده است. استان گیلان با 1103926 ریال و استان گلستان با 600000 ریال به ترتیب بالاترین و پایین ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال 97 معادل 44,1 درصد افزایش داشته است.

2-2- کارگر میوه چین (زن)

در زمستان سال 1398 دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه چین زن در کل کشور برابر 758205 ریال بوده است. استان گیلان با 970736 ریال و استان گلستان با 400000 ریال به ترتیب بالاترین و پایین ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 80,6 درصد افزایش یافته است.

3-2- کارگر وجین کار و تنک کار (مرد)

در زمستان 1398 روزانه یک نفر کارگر وجین کار و تنک کار مرد در کل کشور 926085 بوده است. استان آذربایجان شرقی با 1528398 ریال و استان خوزستان با 507188 ریال به ترتیب بالاترین و پایین ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال 97 معادل 28,7 درصد افزایش داشته است.

4-2- کارگر وجین کار و تنک کار (زن)

در فصل مورد آنالیز دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین کار و تنک کار زن در کل کشور برابر 545050 بوده است. استان فارس با 926172 ریال و استان گلستان با 425089 ریال به ترتیب بالاترین و پایین ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل زمستان سال 97 معادل 36,6 درصد افزایش نشان می دهد.

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: 9 مرداد 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: sobhemehriz.ir شناسه مطلب: 1039

به "افزایش 34.2 درصدی قیمت پیاز" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "افزایش 34.2 درصدی قیمت پیاز"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید